14.9 ℃

Töötajad

Kontsernis AS Tallinna Lennujaam töötab enam kui 550 töötajat.

Lennujaamades leiavad mõtestatud tööd ja huvitavaid väljakutseid paljud tehniliste erialade spetsialistid elektri, energeetika, side, mehhatroonika ja infotehnoloogia valdkonnas. Esindatud on tuletõrjuja-pääste, sõidukijuhi, laotööde, teeninduserialade ja muude kontoritööde tegijad. Taristu hooldamise ja arendamise korraldamisega tegelevad ehitusspetsialistid. Lennundusspetsialistide teadmisi ja oskusi vajame nii lennukite maapealseks teenindamiseks kui ka aeronavigatsiooniliste teenuste osutamiseks ja lennuohutuse tagamiseks.

Üheskoos anname lennujaamale näo ja hinge, koos loome Eesti külalisele esimese mulje väikese riigi külalislahkusest. Ühiselt mõeldes ja tegutsedes saame võtta vastutuse ja olla parimad. Meie tunnuslause on: „Kõik on olulised. Aastast 1936.“

Lennujaamas töötamisel tuleb arvestada:

Reisijate ja töötajate turvalisuse tagamiseks tehakse kõigile tööle asujatele Taustakontroll sisaldab karistusandmete kontrollimist kõikides elukohariikides vähemalt eelneva viie aasta ulatuses. (Elukohariik – mis tahes riik, kus on elatud püsivalt vähemalt kuus kuud.) Taustakontrolli sujuvamaks läbimiseks on kandideerijal soovitatav esitada elukohariigi karistusregistri väljavõte seal viibitud perioodi kohta, juhul kui elukohariigiks on olnud mõni välisriik.

Lennujaamad on alati avatud õhusõidukite vastuvõtmiseks ja ärasaatmiseks, seepärast käib töö ka öisel ajal ja iga ilmaga.

Meie teenuste kvaliteet sõltub iga töötaja panusest, sujuvast koostööst ja üksteisega arvestamisest. Väärtustame eriti töötajate koostööoskusi ja ladusaid koostöösuhteid kõigi lennujaamas teenuseid osutavate firmadega.

Ettevõte peab oluliseks:

Vastastikku lugupidavat suhtumist ja avatud suhtlust töötajatega

Töötajate tervisekäitumise edendamist

Ühistegemisi nii töötajate kui ka ettevõtte arengu toetamiseks

Töötajate erialaste ja üldpädevuste taseme hoidmist ja arendamist

Töökeskkonna parendamist

Töötajate pereliikmete väärtustamist